Home

Loading supported language... Loading supported language...

 
ARM :: Opdracht

Welkom op de website van de Adviesraad van de magistratuur ! 


De  Adviesraad van de magistratuur (ARM) werd bij wet van 8 maart 1999 opgericht en op 17 mei 2006 geïnstalleerd. De ARM vormt de gesprekspartner bij de overheid voor alles wat betrekking heeft op het statuut, de werkomstandigheden en de rechten van de magistraten.

De leden van de ARM worden om de 4 jaar democratisch onder alle magistraten verkozen: zowel de magistraten van de zetel (rechters bij de rechtbanken en raadsheren bij de hoven) als van het openbaar ministerie (procureurs des Konings, arbeidsauditeurs en hun substituten; procureurs-generaal en hun substituten; advocaten-generaal).

De Adviesraad heeft als opdracht, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de minister van Justitie of van Wetgevende Kamers, adviezen te geven en met hen overleg te plegen over al hetgeen betrekking heeft op het statuut, de rechten en de werkomstandigheden van de rechters en de ambtenaren van het openbaar ministerie.

De ARM ontvangt eveneens, via de minister van Justitie, alle voorontwerpen van wet die door de Ministerraad zijn goedgekeurd en die op de opdrachten van de Adviesraad betrekking hebben.

Zoals de naam doet vermoeden, heeft de ARM enkel een adviserende functie. De adviezen hebben bijgevolg geen bindende, noch een opschortende werking.

Voor de Duitstalige versie van de wet van 08/03/199, klik hier.


       Copyright (c) 2007, ARM
Disclaimer  |  Contact  |  Print