Home

Loading supported language... Loading supported language...

ARM :: Mededelingen

Verkiezingen van de ARM op 9 november 2018

Hoe geldig stemmen op 9 november 2018

Verkiezingsbrochure

Definitieve kandidatenlijsten:

- openbaar ministerie

- rechtbanken

- hoven en parket Cassatie

- vrederechters en rechters in de politierechtbank

 

 

 


 

MEDEDELING VAN HET BUREAU : NIEUWE VOORZITTERSCHAP

Langs deze weg wensen wij u in te lichten dat de heer Fabrizio Antioco sinds vrijdag de nieuwe voorzitter is van de ARM, alsook van het Franstalig College. Het Bureau dankt hem van harte voor het aanvaarden van dit voorzitterschap. De heer Falmagne heeft omwille van gezondheidsproblemen zijn functie als voorzitter neergelegd. Het voltallige Bureau wenst hem te danken voor zijn bijdrage als voorzitter van de ARM en als voorzitter van het Franstalig College.

De huidige ondervoorzitter van het Franstalig College, de heer Dhaeyer, blijft in functie tot 21 februari, de dag waarop hij de eed zal afleggen als raadsheer bij het Hof van beroep te Luik. Hij zal op die dag ambtshalve ontslag nemen als lid van de ARM en als ondervoorzitter.

Mevrouw Christiane Malmendier zal vanaf dan de functie van ondervoorzitter van het Franstalig College waarnemen. Het Bureau bedankt ook haar van harte.Deze vervangingen werden unaniem goedgekeurd tijdens de vergadering van het Franstalig College op 12 januari.

***** ***** *****

 
Overzicht van de vergaderingen
 
 

 EVALUATIE VAN MAGISTRATEN

27/10/2017 : Bevraging Enquête

 
 

 DE TOEKOMST VAN DE ARM

13/10/2017 : De toekomst van de Adviesraad van de magistratuur. Goedgekeurd door de algemene vergadering


 

KADERWET VAN DE ARM

23/10/2015: Ontwerp van aanpassingen aan de kaderwet van de ARM - Wet van 8 maart 1999 tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur - Goedgekeurd in de algemene vergadering van de ARM van 23 oktober 2015

 
                                                          POTPOURRI
 

Potpourri V: 07/10/2016: Standpunt van de ARM betreffende het wetsontwerp houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie

 

Potpourri IV : 04/10/2016 : Tussenkomst van mevrouw Dom en de heer Dhaeyer in de Commissie voor de Justitie van de Kamer met bettreking tot de PPIV - Uittreksel

 

Potpourri IV : 27/07/2016 : Wetsontwerp van 15 juli 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie - Voorbereidende nota van de studiedienst van de ARM met het oog op de hoorzitting van 04/10/2016 in de Commissie voor de Justitie van de Kamer

Potpourri III: 28/04/2016 Wetsontwerp houdende internering en diverse bepalingen inzake justitie - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de koning ter bekrachting voorgelegd

 

Potpourri III: 23/02/2016: Uiteenzetting van de vertegenwoordigers van de Adviesraad van de magistratuur m.b.t. het wetsontwerp houdende internering en diverse bepalingen inzake justitie (PP III) - Hoorzitting bij de Commissie van Justitie van de Kamer (23 februari 2016)

 

Potpourri II: 11/11/2015 : Nota betreffende het wetsontwerp Potpourri II - Goedgekeurd na de algemene vergadering van de ARM van 23 oktober 2015 via elektronische stemming op 11/11/15

 

Potpourri I: 21/08/2015 : Standpunt van de ARM betreffende het wetsontwerp "Potpourri I" DOC 54 1219/001

 

Manifestatie van de magistraten op 7 juni 2016

07/06/2016 : "Wat wij vaststellen en vragen" Mededeling van de magistratenverenigingen

01/06/2016Oproep van de magistratenverenigingen om op 7 juni tegen de besparingsmaatregelen te betogen

 16/03/2016 : Reactie van de minister van Justitie op de brief van de magistratenverenigingen en bijlagen. (Bijlage 1 en bijlage 2)
 11/03/2016 : Brief van de magistratenverenigingen aan de minister van Justitie betreffende de werking van Justitie
 11/03/2016 : Nota betreffende het halftijds pensioen van de magistraten. Goedgekeurd tijdens de bureauvergadering van 11 maart 2016
 10/02/2016: Gezamenlijke brief van de ministers van Justitie en Pensioenen inzake de hervorming van het pensioenstelsel
Oktober 2015 : Juridische documentatie - Huidige situatie en toekomstperspectieven
December 2014: Resultaten van de pensioenenquête voor de magistraten 55+, uitgevoerd door de ARM
16/05/2014 : De integere jurist - gezamenlijke deontologie voorbij het tuchtrecht
Verkiezingen van de Adviesraad van de magistratuur van 7 februari 2014: bericht van het Bureau van de ARM aan de magistraten
Veiligheidsproblemen in de gerechtsgebouwen
       Copyright (c) 2007, ARM
Disclaimer  |  Contact  |  Print