Home

Loading supported language... Loading supported language...

 
ARM :: Disclaimer
GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE ADVIESRAAD VAN DE MAGISTRATUUR.

Algemeen

De adviesraad van de magistratuur biedt u deze website (http://www.arm-ccm.be) en de informatie op deze website aan op voorwaarde dat u de gebruiksvoorwaarden, uiteengezet op deze pagina, zonder enig voorbehoud aanvaardt.Door deze website te consulteren, stemt u in met de voorwaarden.

Informatie

De gegevens op deze website omvatten uitsluitend informatie van algemene aard, die niet op specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is. De adviesraad van de magistratuur doet al het mogelijke om de inhoud van de website zo actueel mogelijk te houden.Ondanks deze zorg kunnen de gegevens op deze website evenwel na verloop van tijd onnauwkeurig worden of verouderd zijn.

Omtrent de kwaliteit, de juistheid of volledigheid van welke inlichting ook op deze website wordt geen enkele garantie gegeven.

De adviesraad van de magistratuur aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade (bijvoorbeeld schade aan het computersysteem, schade aan programma's, verlies door het gebruik van de informatie), die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de website en van de informatie op deze website.

Elk gebruik dat u maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.Zelfs indien elders anders bepaald, bevat de informatie op deze website in geen enkel geval juridisch advies of instructies die toelaten een juridische procedure te starten of te begeleiden.

Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en verwijzingen worden enkel als informatie te beschikking gesteld.

De adviesraad van de magistratuur controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet en kan dus geen enkele garantie geven over de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.

De verwijzing naar andere websites en/of informatiebronnen houdt dan ook geen enkel akkoord in of goedkeuring van de inhoud.

De adviesraad van de magistratuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade (rechtstreeks of onrechtstreeks) die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt en waarnaar door de adviesraad van de magistratuur wordt verwezen.

Het maken van hyperlinks naar de website van de adviesraad van de magistratuur is toegestaan mits voldaan is aan volgende voorwaarden:

de browser bevat geen andere informatie dan de pagina waarnaar verwezen wordt en het adres ervan;

de op de website verstrekte gegevens mogen niet gewijzigd worden.

In geval van twijfel kan u contact opnemen met de adviesraad van de magistratuur.

Aanpassingen

De inhoud van deze website kan te allen tijde, zonder enige verwittiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of stopgezet worden.De adviesraad van de magistratuur is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van aanpassing, wijziging, aanvulling of stopzetting van de website.

Intellectuele eigendomsrechten

U heeft het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.De adviesraad van de magistratuur behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de door haar ter beschikking gestelde informatie en beeldmateriaal.
       Copyright (c) 2007, ARM
Disclaimer  |  Contact  |  Print